LOTO
13
Thống kê loto 13 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 7
Ngày
5 / 2
Thứ
11 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 91 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 6 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 10 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 1 lần
07 về 4 lần
08 về 5 lần
09 về 8 lần
10 về 3 lần
11 về 4 lần
12 về 2 lần
13 về 1 lần
14 về 4 lần
15 về 4 lần
16 về 3 lần
17 về 4 lần
18 về 3 lần
19 về 4 lần
20 về 4 lần
21 về 2 lần
22 về 6 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 3 lần
27 về 1 lần
28 về 6 lần
29 về 3 lần
30 về 4 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 8 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 21 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 19 lần
16 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -8 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -13 lần
2 ngày -14 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 01/12 Thứ 6
3 nháy 22/11 Thứ 4
2 nháy 08/11 Thứ 4
2 nháy 28/10 Thứ 7
2 nháy 09/07 Chủ nhật
2 nháy 17/05 Thứ 4
2 nháy 19/04 Thứ 4
3 nháy 11/02 Thứ 7
2 nháy 28/01 Thứ 7