LOTO
11
Thống kê loto 11 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
13 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 85 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 4 lần
Tháng 07 về 4 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 10 lần
Tháng 10 về 11 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 1 lần
02 về 1 lần
03 về 3 lần
04 về 6 lần
05 về 2 lần
06 về 2 lần
07 về 4 lần
08 về 3 lần
09 về 4 lần
10 về 3 lần
11 về 4 lần
12 về 2 lần
13 về 5 lần
14 về 3 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 3 lần
18 về 0 lần
19 về 3 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 3 lần
25 về 5 lần
26 về 4 lần
27 về 4 lần
28 về 3 lần
29 về 1 lần
30 về 5 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 17 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 15 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 13 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 8 lần
19 ngày -2 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -2 lần
11 ngày -2 lần
9 ngày -4 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -13 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 07/12 Thứ 5
2 nháy 30/09 Thứ 7
3 nháy 04/09 Thứ 2
2 nháy 25/08 Thứ 6
2 nháy 10/07 Thứ 2
2 nháy 26/04 Thứ 4
2 nháy 17/03 Thứ 6
2 nháy 11/03 Thứ 7
2 nháy 09/01 Thứ 2