LOTO
09
Thống kê loto 09 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 8 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 7
Ngày
2 / 2
Thứ
14 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
12 - 0 điểm
về 86 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 4 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 10 lần
Tháng 10 về 8 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 7 lần
02 về 6 lần
03 về 1 lần
04 về 3 lần
05 về 4 lần
06 về 1 lần
07 về 2 lần
08 về 2 lần
09 về 2 lần
10 về 6 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 3 lần
15 về 0 lần
16 về 1 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 0 lần
20 về 4 lần
21 về 3 lần
22 về 4 lần
23 về 1 lần
24 về 4 lần
25 về 6 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 3 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 14 lần
Thứ 3 về 16 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 14 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 11 lần
24 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -8 lần
3 ngày -7 lần
2 ngày -13 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 29/11 Thứ 4
3 nháy 10/11 Thứ 6
3 nháy 02/10 Thứ 2
2 nháy 11/09 Thứ 2
2 nháy 07/09 Thứ 5
2 nháy 01/08 Thứ 3
2 nháy 30/07 Chủ nhật
2 nháy 04/07 Thứ 3
2 nháy 27/06 Thứ 3
2 nháy 01/04 Thứ 7
2 nháy 05/03 Chủ nhật
2 nháy 22/02 Thứ 4