LOTO
05
Thống kê loto 05 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 8
Ngày
5 / 2
Thứ
11 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
15 - 0 điểm
về 94 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 15 lần
Tháng 07 về 12 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 11 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 3 lần
02 về 5 lần
03 về 8 lần
04 về 1 lần
05 về 3 lần
06 về 5 lần
07 về 2 lần
08 về 5 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 8 lần
14 về 5 lần
15 về 3 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 3 lần
19 về 3 lần
20 về 1 lần
21 về 4 lần
22 về 0 lần
23 về 4 lần
24 về 5 lần
25 về 4 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 17 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 16 lần
Thứ 5 về 17 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 8 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -3 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -6 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -10 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -14 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 13 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 08/10 Chủ nhật
2 nháy 03/10 Thứ 3
2 nháy 27/09 Thứ 4
2 nháy 25/09 Thứ 2
2 nháy 02/08 Thứ 4
2 nháy 06/07 Thứ 5
3 nháy 03/07 Thứ 2
2 nháy 24/06 Thứ 7
2 nháy 23/06 Thứ 6
2 nháy 13/06 Thứ 3
2 nháy 03/06 Thứ 7
2 nháy 02/06 Thứ 6
2 nháy 21/05 Chủ nhật
2 nháy 06/04 Thứ 5
2 nháy 18/01 Thứ 4