LOTO
04
Thống kê loto 04 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 8
Ngày
3 / 2
Thứ
8 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 90 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 16 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 10 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 2 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 3 lần
07 về 3 lần
08 về 3 lần
09 về 3 lần
10 về 4 lần
11 về 3 lần
12 về 4 lần
13 về 5 lần
14 về 2 lần
15 về 4 lần
16 về 1 lần
17 về 4 lần
18 về 7 lần
19 về 6 lần
20 về 2 lần
21 về 2 lần
22 về 2 lần
23 về 1 lần
24 về 5 lần
25 về 1 lần
26 về 4 lần
27 về 1 lần
28 về 6 lần
29 về 1 lần
30 về 4 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 14 lần
Thứ 3 về 14 lần
Thứ 4 về 13 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 8 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 16 lần
16 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -11 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -19 lần
về liên tiếp 2 ngày 14 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 24/03 Thứ 6
2 nháy 19/03 Chủ nhật
3 nháy 28/02 Thứ 3
2 nháy 26/02 Chủ nhật
2 nháy 19/02 Chủ nhật
2 nháy 18/01 Thứ 4