LOTO
02
Thống kê loto 02 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 8
Ngày
3 / 2
Thứ
15 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
14 - 0 điểm
về 89 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 10 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 9 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 3 lần
02 về 7 lần
03 về 3 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 3 lần
07 về 0 lần
08 về 3 lần
09 về 2 lần
10 về 7 lần
11 về 2 lần
12 về 5 lần
13 về 2 lần
14 về 2 lần
15 về 6 lần
16 về 4 lần
17 về 1 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 5 lần
21 về 4 lần
22 về 1 lần
23 về 2 lần
24 về 3 lần
25 về 1 lần
26 về 3 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 1 lần
30 về 3 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 17 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 17 lần
Thứ 6 về 15 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 8 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -3 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -8 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -11 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 06/11 Thứ 2
2 nháy 15/09 Thứ 6
2 nháy 10/09 Chủ nhật
2 nháy 21/08 Thứ 2
2 nháy 03/08 Thứ 5
2 nháy 31/07 Thứ 2
2 nháy 13/07 Thứ 5
2 nháy 16/06 Thứ 6
2 nháy 12/06 Thứ 2
2 nháy 10/06 Thứ 7
2 nháy 10/05 Thứ 4
2 nháy 02/05 Thứ 3
2 nháy 09/04 Chủ nhật
2 nháy 20/01 Thứ 6