LOTO
00
Thống kê loto 00 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
13 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
14 - 0 điểm
về 89 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 13 lần
Tháng 06 về 7 lần
Tháng 07 về 3 lần
Tháng 08 về 10 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 13 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 2 lần
02 về 4 lần
03 về 4 lần
04 về 5 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 4 lần
08 về 3 lần
09 về 3 lần
10 về 4 lần
11 về 1 lần
12 về 2 lần
13 về 0 lần
14 về 4 lần
15 về 8 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 4 lần
21 về 2 lần
22 về 2 lần
23 về 4 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 7 lần
27 về 4 lần
28 về 7 lần
29 về 1 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 11 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 20 lần
Thứ 5 về 19 lần
Thứ 6 về 13 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 7 lần
21 ngày -2 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -16 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 28/11 Thứ 3
2 nháy 15/11 Thứ 4
2 nháy 27/10 Thứ 6
2 nháy 26/10 Thứ 5
2 nháy 18/10 Thứ 4
2 nháy 03/10 Thứ 3
2 nháy 23/08 Thứ 4
2 nháy 09/06 Thứ 6
2 nháy 25/05 Thứ 5
2 nháy 17/05 Thứ 4
2 nháy 04/05 Thứ 5
2 nháy 07/03 Thứ 3
2 nháy 28/02 Thứ 3
2 nháy 20/01 Thứ 6