• Trang chủ
  • Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc

Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy


Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
03-3 lần
24-3 lần
32-3 lần
38-3 lần
57-3 lần
59-3 lần
65-3 lần
07-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
34-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
05-1 lần
10-1 lần
43-4 lần
20-3 lần
29-3 lần
51-3 lần
55-3 lần
01-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
61-2 lần
65-2 lần
75-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
07-4 lần
05-3 lần
10-3 lần
31-3 lần
35-3 lần
42-3 lần
52-3 lần
55-3 lần
79-3 lần
82-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
26-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
92-2 lần
97-2 lần
03-1 lần
25-4 lần
40-4 lần
57-4 lần
16-3 lần
18-3 lần
34-3 lần
35-3 lần
74-3 lần
91-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
78-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
38-4 lần
62-4 lần
70-4 lần
10-3 lần
32-3 lần
66-3 lần
75-3 lần
82-3 lần
93-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
69-2 lần
83-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
94-2 lần
01-1 lần
05-1 lần
14-1 lần
13-4 lần
75-4 lần
95-4 lần
12-3 lần
35-3 lần
40-3 lần
81-3 lần
18-2 lần
30-2 lần
34-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
77-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
15-1 lần
16-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
26-1 lần
27-1 lần
36-1 lần
34-4 lần
79-4 lần
45-3 lần
64-3 lần
77-3 lần
91-3 lần
11-2 lần
12-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
57-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
08-1 lần
57-14 lần
35-13 lần
40-13 lần
42-13 lần
79-13 lần
34-12 lần
82-12 lần
10-11 lần
16-11 lần
55-11 lần
91-11 lần
18-10 lần
12-9 lần
26-9 lần
32-9 lần
38-9 lần
48-9 lần
49-9 lần
56-9 lần
64-9 lần
65-9 lần
66-9 lần
75-9 lần
95-9 lần
01-8 lần
05-8 lần
13-8 lần
20-8 lần
25-8 lần
31-8 lần
2
16-5 lần
19-4 lần
20-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
34-3 lần
58-3 lần
99-3 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
54-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
00-1 lần
04-5 lần
17-4 lần
62-4 lần
82-4 lần
86-4 lần
89-4 lần
10-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
27-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
65-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
13-1 lần
15-1 lần
20-1 lần
21-1 lần
09-4 lần
30-4 lần
54-4 lần
84-4 lần
35-3 lần
44-3 lần
62-3 lần
92-3 lần
11-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
56-2 lần
65-2 lần
72-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
08-1 lần
34-6 lần
79-5 lần
90-4 lần
05-3 lần
38-3 lần
40-3 lần
53-3 lần
55-3 lần
82-3 lần
87-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
43-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
74-2 lần
88-4 lần
94-4 lần
11-3 lần
15-3 lần
17-3 lần
39-3 lần
49-3 lần
70-3 lần
79-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
10-2 lần
30-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-3 lần
06-3 lần
13-3 lần
33-3 lần
40-3 lần
63-3 lần
64-3 lần
74-3 lần
77-3 lần
94-3 lần
07-2 lần
10-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
60-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
96-2 lần
41-6 lần
04-5 lần
72-4 lần
79-4 lần
13-3 lần
44-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
74-3 lần
90-3 lần
09-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
94-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
11-1 lần
04-16 lần
79-15 lần
16-14 lần
34-13 lần
74-13 lần
90-13 lần
10-12 lần
17-12 lần
35-12 lần
62-12 lần
94-12 lần
41-11 lần
54-11 lần
82-11 lần
09-10 lần
38-10 lần
40-10 lần
42-10 lần
44-10 lần
64-10 lần
65-10 lần
88-10 lần
99-10 lần
06-9 lần
11-9 lần
13-9 lần
14-9 lần
58-9 lần
61-9 lần
63-9 lần
3
05-3 lần
10-3 lần
17-3 lần
29-3 lần
30-3 lần
42-3 lần
55-3 lần
74-3 lần
83-3 lần
85-3 lần
16-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
38-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
07-1 lần
33-4 lần
00-3 lần
20-3 lần
26-3 lần
38-3 lần
39-3 lần
44-3 lần
61-3 lần
78-3 lần
85-3 lần
04-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
22-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
37-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
92-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
26-4 lần
44-4 lần
56-4 lần
03-3 lần
12-3 lần
13-3 lần
16-3 lần
24-3 lần
46-3 lần
49-3 lần
50-3 lần
59-3 lần
67-3 lần
74-3 lần
81-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
10-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
23-4 lần
34-4 lần
18-3 lần
20-3 lần
21-3 lần
27-3 lần
36-3 lần
46-3 lần
56-3 lần
64-3 lần
72-3 lần
74-3 lần
75-3 lần
78-3 lần
83-3 lần
89-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
33-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
49-5 lần
47-4 lần
48-4 lần
52-4 lần
56-4 lần
57-4 lần
86-4 lần
01-3 lần
46-3 lần
53-3 lần
58-3 lần
69-3 lần
79-3 lần
81-3 lần
92-3 lần
95-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
26-4 lần
22-3 lần
23-3 lần
43-3 lần
47-3 lần
74-3 lần
79-3 lần
97-3 lần
99-3 lần
02-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
17-2 lần
25-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
08-4 lần
56-4 lần
60-4 lần
63-4 lần
09-3 lần
33-3 lần
34-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
70-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
46-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
78-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
10-1 lần
13-1 lần
16-1 lần
56-16 lần
26-15 lần
74-15 lần
85-14 lần
92-14 lần
44-13 lần
46-13 lần
23-12 lần
34-12 lần
95-12 lần
97-12 lần
20-11 lần
22-11 lần
33-11 lần
39-11 lần
49-11 lần
58-11 lần
60-11 lần
81-11 lần
89-11 lần
04-10 lần
05-10 lần
09-10 lần
10-10 lần
17-10 lần
47-10 lần
57-10 lần
63-10 lần
78-10 lần
79-10 lần
4
84-4 lần
23-3 lần
32-3 lần
34-3 lần
46-3 lần
52-3 lần
63-3 lần
76-3 lần
81-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
80-2 lần
86-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
15-4 lần
44-4 lần
50-4 lần
17-3 lần
24-3 lần
40-3 lần
45-3 lần
58-3 lần
59-3 lần
88-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
16-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
60-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
14-4 lần
17-4 lần
00-3 lần
13-3 lần
48-3 lần
49-3 lần
52-3 lần
59-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
26-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
66-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
95-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
06-1 lần
09-1 lần
60-5 lần
93-4 lần
11-3 lần
12-3 lần
38-3 lần
65-3 lần
05-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
41-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
86-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
38-4 lần
00-3 lần
19-3 lần
29-3 lần
36-3 lần
53-3 lần
60-3 lần
62-3 lần
70-3 lần
07-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
24-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
85-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
52-4 lần
55-4 lần
91-4 lần
03-3 lần
23-3 lần
24-3 lần
29-3 lần
42-3 lần
70-3 lần
77-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
56-2 lần
06-4 lần
16-3 lần
19-3 lần
35-3 lần
37-3 lần
38-3 lần
39-3 lần
69-3 lần
70-3 lần
77-3 lần
88-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
57-2 lần
70-13 lần
23-12 lần
29-12 lần
38-12 lần
39-12 lần
50-12 lần
60-12 lần
03-11 lần
19-11 lần
21-11 lần
24-11 lần
44-11 lần
58-11 lần
86-11 lần
11-10 lần
12-10 lần
17-10 lần
42-10 lần
52-10 lần
63-10 lần
84-10 lần
96-10 lần
06-9 lần
09-9 lần
14-9 lần
15-9 lần
16-9 lần
32-9 lần
34-9 lần
48-9 lần
5
38-5 lần
48-4 lần
53-4 lần
62-4 lần
65-4 lần
71-4 lần
80-4 lần
84-4 lần
00-3 lần
15-3 lần
36-3 lần
42-3 lần
58-3 lần
61-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
93-3 lần
01-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
08-5 lần
30-5 lần
21-4 lần
60-4 lần
70-4 lần
82-4 lần
02-3 lần
37-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
65-3 lần
67-3 lần
07-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
12-4 lần
13-4 lần
41-4 lần
67-4 lần
79-4 lần
84-4 lần
87-4 lần
00-3 lần
02-3 lần
28-3 lần
44-3 lần
49-3 lần
56-3 lần
61-3 lần
64-3 lần
76-3 lần
91-3 lần
96-3 lần
08-2 lần
16-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
35-2 lần
43-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
32-5 lần
00-4 lần
49-4 lần
28-3 lần
53-3 lần
67-3 lần
77-3 lần
84-3 lần
16-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
69-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
87-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
06-1 lần
56-4 lần
03-3 lần
10-3 lần
11-3 lần
31-3 lần
36-3 lần
39-3 lần
42-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
02-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
72-2 lần
78-2 lần
91-2 lần
92-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
06-1 lần
08-1 lần
12-1 lần
19-4 lần
27-3 lần
33-3 lần
37-3 lần
62-3 lần
68-3 lần
74-3 lần
79-3 lần
97-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
34-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
67-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
43-4 lần
13-3 lần
36-3 lần
40-3 lần
42-3 lần
48-3 lần
64-3 lần
76-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
77-2 lần
85-2 lần
87-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
08-1 lần
67-16 lần
42-15 lần
87-15 lần
56-14 lần
84-14 lần
00-13 lần
36-13 lần
49-13 lần
91-13 lần
08-12 lần
37-12 lần
43-12 lần
61-12 lần
16-11 lần
21-11 lần
27-11 lần
41-11 lần
53-11 lần
60-11 lần
62-11 lần
02-10 lần
18-10 lần
32-10 lần
38-10 lần
40-10 lần
44-10 lần
54-10 lần
65-10 lần
97-10 lần
13-9 lần
6
51-4 lần
02-3 lần
28-3 lần
50-3 lần
57-3 lần
58-3 lần
63-3 lần
79-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
66-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
87-2 lần
07-4 lần
13-3 lần
47-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
73-3 lần
79-3 lần
05-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
59-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
76-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
06-4 lần
48-4 lần
49-4 lần
20-3 lần
47-3 lần
66-3 lần
82-3 lần
90-3 lần
95-3 lần
05-2 lần
18-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
77-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
07-1 lần
08-1 lần
44-6 lần
13-4 lần
17-4 lần
24-4 lần
72-4 lần
98-4 lần
00-3 lần
16-3 lần
35-3 lần
42-3 lần
43-3 lần
51-3 lần
57-3 lần
68-3 lần
77-3 lần
81-3 lần
04-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
48-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
75-2 lần
07-5 lần
19-5 lần
05-4 lần
62-4 lần
84-4 lần
88-4 lần
02-3 lần
08-3 lần
34-3 lần
63-3 lần
66-3 lần
89-3 lần
96-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
09-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
05-4 lần
16-3 lần
39-3 lần
61-3 lần
70-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
08-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
34-3 lần
43-3 lần
52-3 lần
57-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
73-3 lần
84-3 lần
93-3 lần
13-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
55-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
05-15 lần
34-13 lần
44-13 lần
57-13 lần
68-13 lần
07-12 lần
20-12 lần
82-12 lần
02-11 lần
13-11 lần
39-11 lần
48-11 lần
61-11 lần
63-11 lần
66-11 lần
81-11 lần
83-11 lần
88-11 lần
98-11 lần
25-10 lần
43-10 lần
47-10 lần
51-10 lần
58-10 lần
70-10 lần
73-10 lần
79-10 lần
84-10 lần
95-10 lần
01-9 lần
7
90-6 lần
05-4 lần
06-4 lần
34-4 lần
60-4 lần
83-4 lần
02-3 lần
04-3 lần
22-3 lần
36-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
67-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
96-3 lần
10-2 lần
11-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
31-2 lần
37-2 lần
49-2 lần
52-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
50-4 lần
59-4 lần
09-3 lần
21-3 lần
31-3 lần
52-3 lần
57-3 lần
60-3 lần
76-3 lần
83-3 lần
03-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
27-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
49-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
66-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
85-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
08-4 lần
64-4 lần
01-3 lần
24-3 lần
32-3 lần
61-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
29-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
73-2 lần
85-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
08-5 lần
22-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
38-3 lần
39-3 lần
42-3 lần
66-3 lần
87-3 lần
01-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
28-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
03-1 lần
06-1 lần
09-1 lần
19-4 lần
26-4 lần
45-4 lần
83-4 lần
06-3 lần
12-3 lần
18-3 lần
28-3 lần
68-3 lần
84-3 lần
03-2 lần
24-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
85-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
00-1 lần
04-1 lần
52-5 lần
61-5 lần
92-5 lần
19-4 lần
60-4 lần
26-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
48-3 lần
53-3 lần
55-3 lần
78-3 lần
05-2 lần
08-2 lần
17-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
72-6 lần
13-4 lần
37-4 lần
42-4 lần
08-3 lần
09-3 lần
23-3 lần
26-3 lần
46-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
69-3 lần
75-3 lần
81-3 lần
94-3 lần
95-3 lần
96-3 lần
99-3 lần
14-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
41-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
64-2 lần
71-2 lần
60-16 lần
08-15 lần
61-15 lần
83-15 lần
19-14 lần
52-13 lần
72-13 lần
05-12 lần
22-12 lần
26-12 lần
64-12 lần
24-11 lần
42-11 lần
57-11 lần
90-11 lần
92-11 lần
95-11 lần
02-10 lần
06-10 lần
21-10 lần
34-10 lần
49-10 lần
71-10 lần
87-10 lần
89-10 lần
96-10 lần
03-9 lần
18-9 lần
36-9 lần
37-9 lần
8
03-4 lần
02-3 lần
14-3 lần
18-3 lần
30-3 lần
67-3 lần
78-3 lần
00-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
32-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
89-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
09-1 lần
16-1 lần
26-5 lần
40-4 lần
61-4 lần
78-4 lần
86-4 lần
30-3 lần
43-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
67-3 lần
71-3 lần
72-3 lần
77-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
08-5 lần
80-5 lần
00-4 lần
37-4 lần
59-4 lần
17-3 lần
18-3 lần
19-3 lần
56-3 lần
68-3 lần
71-3 lần
72-3 lần
79-3 lần
84-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
62-6 lần
51-4 lần
53-4 lần
66-4 lần
02-3 lần
09-3 lần
15-3 lần
17-3 lần
30-3 lần
40-3 lần
57-3 lần
67-3 lần
70-3 lần
73-3 lần
80-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
04-2 lần
12-2 lần
39-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
68-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
84-2 lần
62-5 lần
84-4 lần
36-3 lần
43-3 lần
47-3 lần
65-3 lần
82-3 lần
86-3 lần
04-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
37-2 lần
45-2 lần
51-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
85-2 lần
87-2 lần
99-2 lần
02-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
32-4 lần
15-3 lần
24-3 lần
36-3 lần
43-3 lần
51-3 lần
87-3 lần
97-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
48-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
75-5 lần
28-3 lần
30-3 lần
32-3 lần
44-3 lần
46-3 lần
48-3 lần
79-3 lần
88-3 lần
04-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
50-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
08-1 lần
62-20 lần
30-16 lần
80-15 lần
51-14 lần
08-13 lần
15-13 lần
43-13 lần
72-13 lần
32-12 lần
37-12 lần
67-12 lần
79-12 lần
86-12 lần
36-11 lần
70-11 lần
73-11 lần
84-11 lần
87-11 lần
00-10 lần
02-10 lần
03-10 lần
04-10 lần
17-10 lần
45-10 lần
57-10 lần
68-10 lần
71-10 lần
09-9 lần
18-9 lần
22-9 lần
9
23-4 lần
07-3 lần
11-3 lần
56-3 lần
68-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
16-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
87-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
08-1 lần
03-4 lần
32-4 lần
72-4 lần
12-3 lần
42-3 lần
52-3 lần
94-3 lần
97-3 lần
09-2 lần
16-2 lần
23-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
14-1 lần
05-4 lần
24-4 lần
34-4 lần
06-3 lần
11-3 lần
21-3 lần
30-3 lần
46-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
66-2 lần
69-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
03-1 lần
80-4 lần
09-3 lần
43-3 lần
56-3 lần
57-3 lần
63-3 lần
78-3 lần
92-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
33-2 lần
38-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
62-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
07-4 lần
21-4 lần
33-4 lần
26-3 lần
31-3 lần
41-3 lần
75-3 lần
79-3 lần
83-3 lần
87-3 lần
90-3 lần
94-3 lần
97-3 lần
99-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
88-5 lần
14-4 lần
51-4 lần
53-4 lần
69-4 lần
79-4 lần
97-4 lần
11-3 lần
24-3 lần
29-3 lần
44-3 lần
54-3 lần
80-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
78-2 lần
86-2 lần
89-2 lần
66-6 lần
28-4 lần
40-4 lần
02-3 lần
10-3 lần
14-3 lần
19-3 lần
20-3 lần
33-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
50-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
75-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
11-1 lần
13-1 lần
17-1 lần
22-1 lần
97-18 lần
66-15 lần
07-12 lần
14-12 lần
23-12 lần
24-12 lần
92-12 lần
05-11 lần
10-11 lần
21-11 lần
33-11 lần
50-11 lần
69-11 lần
75-11 lần
80-11 lần
09-10 lần
11-10 lần
16-10 lần
40-10 lần
93-10 lần
94-10 lần
00-9 lần
03-9 lần
04-9 lần
28-9 lần
32-9 lần
41-9 lần
42-9 lần
43-9 lần
49-9 lần
10
29-4 lần
50-4 lần
09-3 lần
11-3 lần
16-3 lần
19-3 lần
27-3 lần
35-3 lần
40-3 lần
44-3 lần
73-3 lần
74-3 lần
91-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
04-2 lần
17-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
32-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
83-5 lần
18-4 lần
22-4 lần
56-4 lần
76-4 lần
03-3 lần
19-3 lần
23-3 lần
25-3 lần
47-3 lần
55-3 lần
57-3 lần
73-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
59-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
49-7 lần
52-4 lần
73-4 lần
93-4 lần
00-3 lần
29-3 lần
42-3 lần
65-3 lần
77-3 lần
01-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
64-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
04-1 lần
27-4 lần
03-3 lần
10-3 lần
33-3 lần
57-3 lần
76-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
06-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
32-2 lần
46-2 lần
56-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
85-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
08-1 lần
14-1 lần
19-1 lần
38-4 lần
60-4 lần
68-4 lần
79-4 lần
35-3 lần
43-3 lần
72-3 lần
76-3 lần
83-3 lần
94-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
08-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
41-2 lần
51-2 lần
59-2 lần
70-2 lần
82-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
93-2 lần
38-4 lần
13-3 lần
55-3 lần
82-3 lần
87-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
24-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
98-2 lần
08-4 lần
77-4 lần
79-4 lần
93-4 lần
14-3 lần
25-3 lần
32-3 lần
33-3 lần
56-3 lần
69-3 lần
71-3 lần
73-3 lần
82-3 lần
88-3 lần
89-3 lần
98-3 lần
05-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
29-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
87-2 lần
73-16 lần
56-15 lần
76-15 lần
79-15 lần
93-15 lần
27-14 lần
49-14 lần
00-13 lần
38-12 lần
82-12 lần
83-12 lần
88-12 lần
03-11 lần
08-11 lần
11-11 lần
19-11 lần
29-11 lần
32-11 lần
60-11 lần
65-11 lần
72-11 lần
98-11 lần
20-10 lần
22-10 lần
25-10 lần
40-10 lần
44-10 lần
55-10 lần
59-10 lần
74-10 lần
11
82-5 lần
90-4 lần
02-3 lần
23-3 lần
28-3 lần
29-3 lần
33-3 lần
43-3 lần
52-3 lần
64-3 lần
83-3 lần
97-3 lần
19-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
45-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
62-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
59-4 lần
03-3 lần
05-3 lần
19-3 lần
72-3 lần
82-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
37-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
60-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
13-7 lần
07-4 lần
48-4 lần
70-4 lần
98-4 lần
99-4 lần
01-3 lần
09-3 lần
10-3 lần
36-3 lần
45-3 lần
72-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
03-2 lần
06-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
65-5 lần
70-4 lần
89-4 lần
98-4 lần
18-3 lần
24-3 lần
43-3 lần
48-3 lần
52-3 lần
53-3 lần
71-3 lần
83-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
50-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
72-2 lần
09-5 lần
44-4 lần
15-3 lần
27-3 lần
36-3 lần
40-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
79-3 lần
83-3 lần
03-2 lần
11-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
52-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
04-1 lần
44-5 lần
10-3 lần
17-3 lần
35-3 lần
36-3 lần
52-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
74-3 lần
81-3 lần
92-3 lần
03-2 lần
08-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
91-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
09-1 lần
11-1 lần
58-4 lần
24-3 lần
55-3 lần
60-3 lần
91-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
85-2 lần
44-14 lần
52-14 lần
82-14 lần
10-13 lần
36-13 lần
70-13 lần
43-12 lần
72-12 lần
83-12 lần
97-12 lần
99-12 lần
03-11 lần
48-11 lần
53-11 lần
62-11 lần
90-11 lần
91-11 lần
96-11 lần
13-10 lần
24-10 lần
29-10 lần
79-10 lần
98-10 lần
07-9 lần
09-9 lần
27-9 lần
28-9 lần
32-9 lần
45-9 lần
59-9 lần
12
16-2 lần
20-2 lần
30-2 lần
37-2 lần
63-2 lần
07-1 lần
13-1 lần
17-1 lần
19-1 lần
21-1 lần
28-1 lần
39-1 lần
47-1 lần
55-1 lần
61-1 lần
64-1 lần
74-1 lần
80-1 lần
88-1 lần
91-1 lần
96-1 lần
31-2 lần
46-2 lần
54-2 lần
05-1 lần
08-1 lần
12-1 lần
16-1 lần
18-1 lần
19-1 lần
20-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
25-1 lần
33-1 lần
36-1 lần
37-1 lần
47-1 lần
48-1 lần
55-1 lần
59-1 lần
75-1 lần
92-1 lần
94-1 lần
31-2 lần
51-2 lần
66-2 lần
75-2 lần
00-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
21-1 lần
36-1 lần
38-1 lần
40-1 lần
41-1 lần
44-1 lần
57-1 lần
59-1 lần
61-1 lần
62-1 lần
73-1 lần
78-1 lần
81-1 lần
84-1 lần
99-1 lần
08-2 lần
11-2 lần
27-2 lần
61-2 lần
89-2 lần
00-1 lần
12-1 lần
13-1 lần
17-1 lần
19-1 lần
34-1 lần
37-1 lần
44-1 lần
45-1 lần
58-1 lần
60-1 lần
62-1 lần
78-1 lần
80-1 lần
88-1 lần
92-1 lần
07-2 lần
13-2 lần
26-2 lần
02-1 lần
05-1 lần
16-1 lần
19-1 lần
29-1 lần
32-1 lần
36-1 lần
43-1 lần
44-1 lần
47-1 lần
55-1 lần
58-1 lần
73-1 lần
79-1 lần
81-1 lần
86-1 lần
87-1 lần
91-1 lần
98-1 lần
99-1 lần
65-2 lần
85-2 lần
04-1 lần
07-1 lần
12-1 lần
17-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
25-1 lần
26-1 lần
27-1 lần
30-1 lần
33-1 lần
35-1 lần
36-1 lần
37-1 lần
52-1 lần
54-1 lần
55-1 lần
61-1 lần
72-1 lần
77-1 lần
78-1 lần
65-2 lần
85-2 lần
04-1 lần
07-1 lần
12-1 lần
17-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
25-1 lần
26-1 lần
27-1 lần
30-1 lần
33-1 lần
35-1 lần
36-1 lần
37-1 lần
52-1 lần
54-1 lần
55-1 lần
61-1 lần
72-1 lần
77-1 lần
78-1 lần
07-6 lần
19-6 lần
37-6 lần
61-6 lần
36-5 lần
55-5 lần
12-4 lần
13-4 lần
16-4 lần
17-4 lần
26-4 lần
27-4 lần
30-4 lần
31-4 lần
54-4 lần
65-4 lần
78-4 lần
85-4 lần
08-3 lần
20-3 lần
22-3 lần
23-3 lần
25-3 lần
33-3 lần
44-3 lần
47-3 lần
75-3 lần
00-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
Tổng
16-22 lần
19-18 lần
34-18 lần
65-18 lần
83-18 lần
02-17 lần
05-17 lần
11-17 lần
23-17 lần
42-17 lần
74-17 lần
20-16 lần
32-16 lần
38-16 lần
63-16 lần
79-16 lần
84-16 lần
90-16 lần
96-16 lần
97-16 lần
03-15 lần
15-15 lần
29-15 lần
30-15 lần
52-15 lần
58-15 lần
61-15 lần
71-15 lần
87-15 lần
99-15 lần
59-21 lần
86-20 lần
44-19 lần
61-19 lần
40-18 lần
50-18 lần
78-18 lần
81-18 lần
82-18 lần
57-17 lần
01-16 lần
09-16 lần
18-16 lần
22-16 lần
30-16 lần
43-16 lần
76-16 lần
17-15 lần
21-15 lần
25-15 lần
31-15 lần
32-15 lần
55-15 lần
60-15 lần
62-15 lần
66-15 lần
67-15 lần
71-15 lần
72-15 lần
04-14 lần
49-29 lần
56-22 lần
13-21 lần
00-20 lần
52-19 lần
59-19 lần
24-18 lần
66-18 lần
84-18 lần
01-17 lần
08-17 lần
16-17 lần
41-17 lần
48-17 lần
93-17 lần
05-16 lần
10-16 lần
18-16 lần
28-16 lần
42-16 lần
54-16 lần
80-16 lần
97-16 lần
11-15 lần
12-15 lần
17-15 lần
26-15 lần
29-15 lần
30-15 lần
44-15 lần
57-22 lần
34-20 lần
00-19 lần
89-19 lần
43-18 lần
53-18 lần
72-18 lần
91-18 lần
02-17 lần
05-17 lần
27-17 lần
42-17 lần
98-17 lần
18-16 lần
32-16 lần
35-16 lần
62-16 lần
74-16 lần
96-16 lần
08-15 lần
12-15 lần
16-15 lần
36-15 lần
38-15 lần
40-15 lần
56-15 lần
60-15 lần
64-15 lần
79-15 lần
83-15 lần
79-24 lần
49-21 lần
62-21 lần
56-20 lần
83-20 lần
84-20 lần
19-19 lần
86-19 lần
36-18 lần
10-17 lần
20-17 lần
38-17 lần
07-16 lần
39-16 lần
44-16 lần
52-16 lần
66-16 lần
70-16 lần
88-16 lần
02-15 lần
08-15 lần
43-15 lần
47-15 lần
68-15 lần
94-15 lần
97-15 lần
09-14 lần
46-14 lần
51-14 lần
82-14 lần
52-21 lần
44-20 lần
97-20 lần
79-19 lần
88-19 lần
91-19 lần
40-18 lần
70-18 lần
24-17 lần
33-17 lần
74-17 lần
87-17 lần
30-16 lần
36-16 lần
95-16 lần
10-15 lần
19-15 lần
22-15 lần
26-15 lần
35-15 lần
43-15 lần
48-15 lần
61-15 lần
03-14 lần
53-14 lần
55-14 lần
60-14 lần
62-14 lần
68-14 lần
75-14 lần
72-20 lần
79-20 lần
08-19 lần
13-19 lần
33-18 lần
41-18 lần
60-18 lần
75-18 lần
37-17 lần
64-17 lần
77-17 lần
04-16 lần
26-16 lần
28-16 lần
42-16 lần
43-16 lần
44-16 lần
63-16 lần
66-16 lần
70-16 lần
73-16 lần
89-16 lần
93-16 lần
96-16 lần
14-15 lần
20-15 lần
34-15 lần
69-15 lần
71-15 lần
88-15 lần
79-117 lần
44-108 lần
62-106 lần
49-103 lần
52-102 lần
56-102 lần
08-101 lần
43-101 lần
72-101 lần
57-100 lần
97-99 lần
42-98 lần
83-97 lần
16-96 lần
19-96 lần
36-96 lần
60-96 lần
61-96 lần
10-95 lần
05-94 lần
70-94 lần
84-94 lần
88-94 lần
96-94 lần
34-93 lần
26-92 lần
48-92 lần
87-92 lần
91-92 lần
13-91 lần